Integritetspolicy

1. Internetutbudets innehåll
Författaren ansvarar inte för att den information som tillhandahålls är uppdaterad, korrekt, fullständig eller av någon särskild kvalitet. Alla anspråk på ansvar gentemot författaren som avser materiella eller immateriella skador eller som orsakar att den information som erbjuds inte används eller felaktig och ofullständig information utesluts om det inte kan styrkas att författaren har agerat med uppsåt eller med grov vårdslöshet. Alla erbjudanden kan komma att ändras och är inte bindande. Författaren förbehåller sig rätten att ändra delar av dessa sidor eller hela utbudet utan föregående meddelande och att ändra, komplettera, radera eller att helt eller delvis upphäva publiceringen.

2. Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbsidor (hyperlänkar), som ligger utanför författarens ansvarsområde, ansvarar inte författaren för ev. uppkomna skador om inte författaren haft kännedom om det aktuella innehållet och det vore tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen av olagligt innehåll. Författaren deklarerar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde identifieras på de länkade sidor som används vid den tidpunkt när länkarna skapades. Författaren kan dock inte påverka den aktuella eller framtida utformningen på detta innehåll eller upphovsrätten till länkade/relaterade sidor. Därför friskriver sig författaren härmed uttryckligen från allt ansvar för allt innehåll eller länkade/relaterade sidor som ändras efter att länkarna skapats. Detta gäller även för alla länkar och hänvisningar som används inom det egna Internetutbudet samt för externa inlägg t.ex. på gästböcker, diskussionsforum, länkregister, e-postlistor och alla andra typer av databaser som skapats av författaren och där extern skrivåtkomst är möjlig till respektive innehåll. Den som hanterar respektive sida som vi länkar till ansvarar på egen hand för ev. olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, och särskilt för skador som uppkommer genom användning eller icke användning av sådan information som erbjuds, och inte den som endast hänvisar till respektive publicerade sida.

3. Upphovsrätt och rätt till logotyper
Författaren har som ambition att beakta upphovsrätten till alla bilder, ljudfiler, filmer och texter som används, eller att använda egenhändigt skapade bilder, ljudfiler, filmer och texter eller alternativt använda licensfria bilder, ljudfiler, filmer och texter. Alla registrerade varumärken och logotyper som vi använder, och som ev. tillhör tredjepart, lyder oinskränkt under de bestämmelser som gäller för respektive registrerade varumärke och upphovsrätt hos respektive registrerade ägare. Bara för att vi nämner respektive varumärken betyder inte detta att respektive varumärke inte skyddas av rättigheter från tredjepart! Upphovsrätten till de objekt som publiceras och som författaren egenhändigt skapat, kvarstår hos författaren till dessa sidor. Det är förbjudet att mångfaldiga eller använda sådana bilder, ljudfiler, videofilmer eller texter på andra elektroniska eller tryckta publikationer utan uttryckligt medgivande från författaren.


4. Giltighet hos denna friskrivningsklausul
Denna friskrivningsklausul ska betraktas som en del av våra Internettjänster, från vilka vi hänvisar till denna sida. Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte längre eller bara delvis uppfyller gällande lagar och föreskrifter, påverkas inte de andra delarna av dokumentets innehåll eller giltighet av detta.

 

Cookies